Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm các dịch vụ: nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, giao hàng… để hưởng thù lao. UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc rà soát hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ logistics đang hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

H. Châu