Theo đó, các tỉnh miền núi phía Bắc khó khăn và các tỉnh Tây Nguyên được hỗ trợ tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; các tỉnh, thành phố nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương (NSTW), NSTW hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ NSNN; các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50%, NSTW hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ trợ từ NSNN; các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW từ 50% trở lên, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

H.A.