Mục tiêu của SG3.1 là xây dựng một hệ thống kế toán tập trung, xử lý các nghiệp vụ của ngân hàng Trung ương một cách tự động, đảm bảo khả năng khai thác dữ liệu chính xác và kịp thời.

Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống của NHNN sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới như: ngân hàng lõi (Core Banking) của Temenos, hệ thống quản trị các nguồn lực - ERP của Oracle Financial, trục tích hợp tập trung (Enterprise Services Bus - ESB) của TIBCO, đã được sử dụng rất phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và nhiều TCTD tại Việt Nam.

L.Hiệp