Hội thảo có sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban Dân tộc, Bộ Công thương, Ban Dân tộc các địa phương và các chuyên gia kinh tế, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí truyền thông.

Trên 20 tham luận của các diễn giả là chuyên gia kinh tế đầu ngành, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đã được trình bày tại hội thảo với nhiều nội dung thiết thực, trong đó tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin thị trường đối với vùng dân tộc, miền núi và biên giới, chỉ rõ những bất cập trong chính sách hỗ trợ canh tác, nuôi trồng và tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản. Đồng thời kiến nghị với Ủy ban Dân tộc, Bộ Công Thương tham mưu đề xuất với Chính phủ sớm sửa đổi, ban hành các chính sách phù hợp với giai đoạn hội nhập, có căn cứ vào yếu tố đặc thù vùng, miền.

Tập trung phát triển các vùng trọng điểm sản xuất hàng hoá, xây dựng các chuỗi ngành hàng chiến lược phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước; Tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào vùng dân tộc, miền núi, biên giới phát triển sản xuất, kết nối thị trường, ổn định cuộc sống.

Trịnh Mạnh