Tổ công tác gồm 14 thành viên thuộc Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan, do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung làm tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia gồm: Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin, tham gia các buổi làm việc trực tiếp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm; đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo về Việt Nam do các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia đưa ra nhằm phản ánh trung thực, khách quan về mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam…

K.H.