Phòng PC36 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng và bàn giao tang vật, phương tiện cho cơ quan Kiểm lâm để xử lý theo quy định của pháp luật

Xuân Bách