Đây là ấn phẩm đầu tiên trong chuỗi Báo cáo thường niên của Trường Đại học Thương mại được dựa trên những số liệu, minh chứng khoa học, có chọn lọc, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, thương mại tại Việt Nam. 

Với kết cấu gồm 4 chương, ngoài phần tổng quan về kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam, các vấn đề về hội nhập thương mại quốc tế; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu; phát triển các loại hình hạ tầng thương mại, báo cáo đã tập trung phân tích sâu về chủ đề chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tác động của bảo hộ thương mại đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. 

Trên cơ sở các phân tích khoa học, Báo cáo đưa ra các dự báo về xu hướng bảo hộ thương mại trên thế giới và cơ hội, thách thức đối với Việt Nam; dự báo triển vọng thương mại Việt Nam 2019, những khuyến nghị và chính sách áp dụng cho năm 2019 và những năm tiếp theo. 

H.Thanh