Dự án được triển khai tại 30 xã của 6 huyện của tỉnh Kon Tum, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao, gồm huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei và Ngọc Hồi, nhằm mục tiêu cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cấp xã và thôn, làng để hỗ trợ phát triển sinh kế; cải thiện điều kiện sinh hoạt; tăng cường tiếp cận dịch vụ công và tạo việc làm trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Thời gian thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên- Tỉnh Kon Tum trong 6 năm (từ 2014 - 2019), với tổng nguồn vốn trên 30 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cấp phát.

Được biết, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai thực hiện tại 20 huyện của 4 tỉnh Tây Nguyên và 6 huyện giáp Tây Nguyên (thuộc tỉnh Quảng Nam và Quãng Ngãi) với tổng nguồn vốn đầu tư là 165 triệu USD, tương đương 3.465 tỷ đồng

N.H.Khôi