Sở Công thương cũng cho biết thường xuyên theo dõi, giám sát và đôn đốc tiến độ đầu tư các công trình lưới điện trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng đầu tư của các công trình thủy điện

V.H.