Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương triển khai đầy đủ việc qui hoạch cơ sở giết mổ GS-GC trên địa bàn, rà soát, điều chỉnh lại qui hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý cũng như ban hành các qui định hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ trong qui hoạch; rà soát và đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo ATVST theo qui định, các UBND các xã/ phường quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh Thú y, ATTP và vệ sinh Môi trường.

Giết mổ gia cầm trái phép trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo là nguồn gốc lây lan dịch bệnh.

“Tất cả các hành vi vi phạm về qui định ATTP trong việc kinh doanh, vận chuyển, sơ chế sản phẩm GS-GC không đảm bảo đều bị xử lý nghiêm, và sẽ kiên quyết đóng cửa các cơ giết mổ bị xếp loại C”, Chỉ thị nêu rõ.

Theo Bộ NN&PTNT, mặc dù thời gian qua, công tác quản lý đã thực hiện khá tốt, nhất là việc qui hoạch, nâng cấp cơ sở giết mổ, tăng cường kiểm dịch trong vận chuyển, kiểm soát giết mổ... Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa thể kiểm soát được cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Phổ biến là hiện tượng vận chuyển thịt GS-GC bằng phương tiện và dụng cụ chứa đựng không đảm  bảo.

H.Nga