Việc sửa đổi theo hướng chấp thuận tờ khai hải quan tại thời điểm tàu rời Việt Nam gần nhất, không phải đưa tàu về Việt Nam để kiểm hóa khi bán tàu tại nước ngoài.

Nếu quy định này được chấp thuận, các tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài, nếu muốn bán cho đối tác sẽ không phải quay về Việt Nam để làm thủ tục kiểm hoá như hiện nay.

Đặng Nhật