Theo đó, Bộ Tài chính đã thành lập 16 đoàn thực hiện việc kiểm tra tại 17 dự án, với nội dung chính là kiểm tra việc quản lý, sử dụng thực hiện nghĩa vụ trả nợ nguồn vốn vay bảo lãnh Chính phủ và báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của dự án từ khi thực hiện đến thời điểm thanh tra Bộ Tài chính có quyết định kể trên.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp kết quả kiểm tra tại các dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

L.T.