Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 13, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quý Đôn đã đọc tờ trình về khung giá đất dự kiến sẽ áp dụng trên địa bàn Hà Nội bắt đầu từ ngày 1/1/2005. Theo đó, đối với giá đất nông nghiệp sẽ áp dụng tối đa theo mức giá do Chính phủ quy định (tại Nghị định 188), nhưng mức tối thiểu không thấp hơn 30.000 đồng/m2 (đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm), 31.500 đồng/m2 (đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm) và 7.650 đồng/m2 (đối với đất rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất).

 

Đối với khung giá đất ở, từ thực tế áp dụng trong bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi, thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua (giá bồi thường thiệt hại cao nhất tại đô thị là 39.200.000 đồng/m2 tại phố Ngô Quyền và giá đất khi đấu giá quyền sử dụng đất tại đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài bình quân là 32.000.000 đồng/m2).

Để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư và người sử dụng đất bị thu hồi, UBND Hà Nội kiến nghị HĐND thông qua nguyên tắc sau: Giá đất ở tại đô thị áp dụng bằng 80% mức tối đa khung giá Chính phủ quy định, tức là bằng 54.000.000 đồng/m2. Mức tối thiểu không thấp hơn 2.500.000 đồng/m2. Giá đất ở tại khu dân cư nông thôn sẽ áp dụng bằng mức tối đa theo quy định của Chính phủ nhưng mức tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng/m2. Còn giá đất tại các khu vực giáp ranh đô thị, đầu mối giao thông, khu vực quy hoạch đô thị tại các xã ngoại thành được áp dụng Điều 12, Điều 13, Nghị định 188/2004/NĐ-CP để xác định cụ thể cho từng khu vực. 

Đối với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, hiện tại, giá đất cho các doanh nghiệp thuê tại Hà Nội có mức tối đa là  11.760.000 đồng/m2. Trong khi đó, mức giá tối đa theo quy định tại Nghị định Chính phủ là 47.810.000 đồng/m2, gấp 4,07 lần. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ), UBND thành phố đề nghị áp dụng mức tối đa bằng 49% mức tối đa do Chính phủ quy định, tức là bằng 23.520.000 đồng/m2. Tại khu vực nông thôn sẽ áp dụng mức tối đa bằng mức tối đa theo quy định của Chính phủ, mức tối thiểu không thấp hơn 90.000 đồng/m2...

 

Nếu được thông qua, khung giá đất này sẽ được làm căn cứ để tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Ngoài ra, khung giá này cũng được dùng để xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi cổ phẩn hóa; tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia... và tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật

Việt Ba