Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2015, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 572.720 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán chi thường xuyên năm 2015. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 24.888 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 18,2 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 70 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học, hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

PV