Bên cạnh đó, ngành Than cũng có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình mỏ, thông qua đa dạng hóa đầu tư để phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhưng vẫn phải bảo đảm quyền sở hữu chi phối của Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu sản lượng theo quy hoạch. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong thăm dò, nhằm gia tăng trữ lượng than xác minh; đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác than ở nước ngoài.

V.H.