Theo đó, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững lên 50 triệu đồng/hộ vay. Hiện nay, mức cho vay tối đa với hộ nghèo đang là 30 triệu đồng/hộ.

Việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lần này nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước

H.A.