Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong 3 năm học vừa qua (từ năm 2013 đến năm 2016) Chính phủ đã hỗ trợ trên 196.000 tấn gạo Dự trữ Quốc gia cho hơn 500.000 lượt học sinh mỗi năm của 49 tỉnh thành phố trong cả nước. 

Riêng năm học 2015-2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp trên 72 nghìn tấn gạo đến khoảng hơn 540 nghìn học sinh nghèo thuộc 49 tỉnh, thành phố của cả nước. 

Trong đó, học kỳ I xuất cấp 39.863 tấn và học kỳ II xuất cấp 32.272 tấn.