Các lĩnh vực có nhiều hồ sơ gửi và thực hiện qua hệ thống liên quan đến hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; hồ sơ miễn thuế… Trong số 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý nhiều nhất tiếp nhận, xử lý và phát hành kết quả 18.504 hồ sơ. 

Tiếp đến là Cục Hải quan Bình Dương tiếp nhận xử lý và phát hành kết quả 8.427 hồ sơ; Cục Hải quan Long An tiếp nhận hồ sơ, xử lý và phát hành kết quả 4.768 hồ sơ…

Phan Đức