Dư nợ tín dụng của ngân hàng cũng đã tăng 18 lần, đạt 126.830 tỷ đồng (tính đến 31/10/2014); tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 29,4%; với gần 7 triệu hộ còn dư nợ, tăng hơn 5 triệu khách hàng so với thời điểm thành lập. Dư nợ bình quân một khách hàng tăng từ 2,5 triệu đồng lên hơn 18 triệu đồng.

H.A.