Theo đó sẽ giao Trung tâm Phát triển chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 4 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (Công ty cổ phần Thương mại Lan Vinh, Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Thành Lợi, Cơ sở giết mổ gia cầm tập trung Luyện Hà, Công ty cổ phần Thịnh An) hơn 2,657 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội có nhiệm vụ chi trả kinh phí đúng đối tượng, mức hỗ trợ, chế độ và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước; tổ chức công khai kinh phí hỗ trợ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo chế độ Nhà nước quy định.

Chi Linh