Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì các biện pháp phòng, chống rửa tiền của Việt Nam hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống loại tội phạm này.

Việc áp dụng các hệ thống phòng chống rửa tiền với công nghệ tiên tiến được xem là một giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao năng lực về phòng chống rửa tiền tại Việt Nam

K.H.