Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh cùng lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên. Hội thảo quốc tế hợp tác khoa học công nghệ và phát triển bền vững nông nghiệp Lâm Đồng - Tây Nguyên là hoạt động năm trong Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Mục đích nhằm hỗ trợ các tỉnh này phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có hàm lượng khoa học cao, thu hút được đầu tư, quản lý tài nguyên, hạn chế suy thoái môi trường bằng các công nghệ hiện đại và quản lý xã hội, tăng lao động, việc làm

Kim Ngân