Trong những năm qua, đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam đã có những bước chuyển biến rất tích cực. Quy mô vốn bình quân một dự án của Hoa Kỳ là 15,34 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,2 triệu USD/dự án.

Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào 17/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 16 dự án; Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với 315 dự án; Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 13 dự án.

Khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài, chiếm 74,4% về vốn đăng ký với 578 dự án. Hình thức liên doanh có 109 dự án, còn lại là hai hình thức công ty cổ phần và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trừ lĩnh vực dầu khí, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có mặt tại 40/63 địa phương của cả nước, nhưng chủ yếu tập trung tại các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm kinh tế phía Nam, nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước như Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương có số vốn đầu tư của Hoa Kỳ cao nhất, có 18 dự án; Hải Phòng đứng thứ hai có 13 dự án; Bình Dương đứng thứ ba với 96 dự án.

Hải Châu