Trong số đó 16 dự án chưa triển khai với tổng diện tích 290,79ha (TP Hoà Bình 2 dự án, huyện Đà Bắc 1, huyện Yên Thuỷ 2, huyện Mai Châu 1, huyện Lương Sơn 1, huyện Tân Lạc 5, huyện Kim Bôi 4); 12 dự án chậm tiến độ với tổng diện tích 234,74ha (huyện Đà Bắc 2 dự án, huyện Yên Thủy 2, huyện Kim Bôi 5, huyện Lương Sơn 1, TP Hoà Bình 1 dự án...).

Ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết: Nguyên nhân những dự án chưa triển khai hoặc triển khai chậm là do năng lực tài chính của chủ đầu tư còn hạn chế, dự án thiếu nguyên liệu, tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương chậm.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của 5 dự án, hủy bỏ 2 dự án, thông báo thu hồi 3 dự án, gia hạn tiếp 1 dự án, chuyển năm sau 3 dự án và đẩy nhanh tiến độ 1 dự án

T.L.