Tổng vốn dự kiến thực hiện dự án là 1,670 triệu USD; trong đó, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam tương đương 170.000 USD, khoản viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD được trích từ Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản, do ADB quản lý nhằm giúp Việt Nam giải quyết nhu cầu cấp thiết đối với dự án nâng cấp thí điểm đường bộ.

Các vấn đề về ATGT và khả năng chống chọi với thiên tai được đưa vào trong hoạt động nâng cấp hạ tầng cũng như giúp nâng cao năng lực và ý thức của người dân

Thu Hằng