Đây là trả lởi của Bộ Tài chính trước kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ sửa đổi nội dung về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo hướng cho vay từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ.
Bộ Tài chính cho biết: Tại Quyết định số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã quy định, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 30 triệu đồng.
Các hộ gia đình có thể được vay vay từ 30 triệu đồng lên đến 100 triệu đồng.

Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 30 triệu đồng, giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng. 

H.A.