Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, toàn tuyến có quy mô kinh tế khoảng 200-220 tỷ USD (chiếm tới khoảng 70% tổng GDP quốc gia) và chiếm khoảng 80% dân số đô thị tăng thêm trong cả nước. Đồng thời, hành lang kinh tế này cũng chiếm khoảng 46% khối lượng vận tải biển và khoảng 70% khối lượng hàng hóa vận chuyển Bắc-Nam vào năm 2020; thu hút khoảng 9,0-9,5 triệu khách quốc tế và 40-41 triệu khách nội địa với doanh thu đạt 15-16 tỷ USD.

Giá trị thương mại trên toàn tuyến sẽ chiếm khoảng 40% thương mại bán lẻ và khoảng 85% tổng giá trị thương mại Bắc-Nam (1/3 tổng giá trị thương mại quốc gia).

K. Vy