Do vậy, năm 2016, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2016, trong đó bổ sung chi tiết về Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng và cần thiết để hàng hóa Việt Nam không bị bất lợi trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) năm 2016 quy định chi tiết khái niệm “Luật thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước”, “Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước” và “Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước”...

Trân Trân