Theo đó, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh và các hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - trừ trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật... cũng sẽ được miễn kiểm tra thực tế.

Đồng thời, từ ngày 1/1/2015, việc kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan do thủ trưởng cơ quan Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa quyết định và chịu trách nhiệm trong các trường hợp: để bảo vệ an ninh; bảo vệ vệ sinh, môi trường; có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trong trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu mà người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan...

Phan Đức