Riêng tháng 8, toàn lực lượng Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 909 cuộc kiểm tra, trong đó có 145 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan. Từ kết quả kiểm tra, cơ quan Hải quan đã ra quyết định truy thu thuế tổng số tiền 307,50 tỷ đồng và đã thực thu vào ngân sách 213,51 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8, từ công tác kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan đã quyết định truy thu tổng số tiền 1.310 tỷ đồng; các doanh nghiệp đã chấp hành nộp vào ngân sách 1.230 tỷ đồng, đạt 44% chỉ tiêu được giao của năm 2016 (chỉ tiêu 2.800 tỷ đồng).

Phan Đức