Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay, quỹ nhà do nhân dân thuê để ổn định là gần 18.250 hộ với diện tích 519.600m2. Ngoài ra, còn quỹ nhà ở tự quản đang thực hiện chuyển giao theo Quyết định số 1074 /QĐ-UB ngày 31/5/2005 của UBND TP với khoảng 5.000 hộ/200.000m2.

Công ty Kinh doanh nhà - Sở Xây dựng đã tăng cường lực lượng, cải tiến quy trình, thực hiện "một cửa" trong giải quyết thủ tục mua nhà, trình duyệt và thông báo kịp thời khu vực bán, không bán, để đẩy nhanh tiến độ bán nhà.

Tổng số đơn đã nhận là gần 3.450 đơn mua nhà (đơn chuyển tiếp năm 2005 là gần 920 đơn), thành phố đã duyệt bán 1.720 hộ có hồ sơ đầy đủ (kể cả nhà tập thể), đã thu tiền bán nhà của hơn 1.500 hộ bằng 35,68 tỷ đồng, đã cấp 1.265 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở.

Quá trình giám sát, Ban Kinh tế ngân sách - HĐND TP nhận định: Việc quản lý nhà vẫn mang nặng tính bao cấp, quản lý thiếu chặt chẽ; giá cả bán, cho thuê chưa hợp lý, quản lý nhà và đất chưa đồng bộ; tiến độ giải quyết bán nhà còn chậm... Dựa trên kết quả giám sát, Ban Kinh tế ngân sách đã kiến nghị các giải pháp khắc phục để khuyến khích người mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước

L.M.T.