Theo đó, thành phố đặt mục tiêu trong năm 2020, hỗ trợ truyền nghề tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ cho 1.650 lao động nông thôn; hỗ trợ 400 lượt cơ sở tham gia hội chợ trong nước, nước ngoài.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ 15 cơ sở đầu tư thiết bị mới tiên tiến hiện đại vào sản xuất; tư vấn thiết kế 350 mẫu sản phẩm mới. Đồng thời, hỗ trợ tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho 1.750 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho trên 10.000 lao động khu vực nông thôn.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND TP giao các sở, ngành có liên quan phối hợp thực hiện. Rà soát và lồng ghép (nếu có) các chương trình, kế hoạch do đơn vị mình tổ chức thực hiện với kế hoạch khuyến công TP năm 2020 đảm bảo không trùng lặp, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn Hà Nội. UBND các huyện, thị xã xem xét cân đối một phần ngân sách hỗ trợ thêm các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TP đề xuất các đề án khuyến công và đơn vị thụ hưởng, phối hợp các sở ngành khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2020. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công được hỗ trợ kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả.

Hải Châu