Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2010, sẽ dạy nghề cho khoảng 800.000 nghìn lao động, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 80%.

Trong giai đoạn 2011 - 2015 sẽ đào tạo nghề cho khoảng 5,2 triệu lao động

B.B.