Theo đó, một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là giảm dần số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng dần quy mô tuyển sinh. Cụ thể, từ nay đến năm 2021, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm (hiện tại đang là 2,2 triệu/năm), ít nhất 80% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. 

Đồng thời, giảm mạnh về đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%), trong đó, trường trung cấp giảm tối thiểu 15%.

Đến 2025, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người mỗi năm; ít nhất 85% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%). 

Bộ LĐ-TB&XH dự kiến đến năm 2030, giảm được hơn 2/3 số trường đào tạo nghề, nhưng quy mô tuyển sinh lại tăng gấp 3 lần. 

P.H.