Thực hiện, Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 1/6/2020 quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm với mức giảm 20% phí đối với các trường hợp đăng ký, cung cấp thông tin, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện việc giảm phí cho các cá nhân, tổ chức khi yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, tàu biển (trừ tàu bay).

Theo thống kê trong vòng 4 tháng, kể từ khi triển khai thực hiện Thông tư số 49/2020/TT-BTC, ước tính tại các Trung tâm Đăng ký đã giảm được khoảng gần 3 tỷ đồng cho các cá nhân, tổ chức đến yêu cầu cung cấp dịch vụ công; đồng thời ước tính đã giảm phí cho 350.357 lượt phiếu yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo trong đó có hơn 6.000 cá nhân, tổ chức được hỗ trợ giảm phí khi đến yêu cầu cung cấp dịch vụ công tại các Trung tâm Đăng ký.

Hải Châu