Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, nhiều tri thức, nhà nghiên cứu khoa học & công nghệ đã đóng góp ý kiến cho hoạt động của Hiệp hội ngày một hoàn thiện hơn trong quá trình hội nhập. Để Vusta thực hiện tốt hơn vai trò của mình là hỗ trợ, điều phối và kết nối giữa các tổ chức với các đối tác quốc tế. 

Đối với công tác vận động trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài, Vusta cần thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức đầu mối của trí thức ở nước ngoài, thông qua kênh của Bộ Ngoại giao, tham tán khoa học và công nghệ và hội lưu học sinh các nước, nhằm tạo ra mạng lưới liên kết các nhà khoa học trong và ngoài nước, tham gia các dự án nghiên cứu chung, các chương trình KH&CN cụ thể, nhằm giải quyết các vấn đề thiết thực đối với Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Đặc biệt là các vấn đề giải pháp mang tính cơ chế- chính sách, giải pháp trên nền tảng KH&CN nhằm phát triển nền khoa học CN và đổi mới sáng tạo nước nhà, nâng cao năng  lực cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành, linh vực, đổi mới hệ thống giáo dục, xây dựng và phát triển các thế hệ các nhà khoa học Việt Nam, các công dân Việt Nam có năng lực và kỹ năng sẵn sàng hội nhập.


Lưu Hiệp