Nghiên cứu này chỉ ra rằng thị trường các thành phố nhỏ và nông thôn vô cùng tiềm năng, chiếm khoảng 50% tỷ trọng về sản lượng.

Theo dữ liệu dân số của cục thống kê và Nielsen, khu vực các thành phố nhỏ và nông thôn chiếm khoảng 70% dân số cả nước, trong đó, có khoảng 3,6 triệu trẻ em dưới 3 tuổi với hơn 2 triệu trẻ em sử dụng sữa bột. 

Trong khi đó, con số này tại cả hai thị trường TP Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt là 0,55 triệu và 0,4 triệu trẻ... Do đó, cơ hội cho các nhà sản xuất khai thác thị trường nông thôn vẫn là rất lớn.

V.H.