Cụ thể, với các tỉnh giáp Trung Quốc, tổng số xe lũy kế từ đầu dịch cúm virus COVID-19 (đầu tháng 2) tới ngày 13/4 là 50.137 xe xuất khẩu và 42.597 xe nhập khẩu. Tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê thống kê trong ngày 13-4 gồm 913 xe xuất khẩu và 889 xe nhập khẩu; tổng số xe tồn gồm 2.229 xe. Trong đó, hàng tồn điển hình tại tỉnh Lạng Sơn với 1.930 xe và toa hàng; tại Quảng Ninh với 116 xe tồn (không tính hàng đông lạnh).

 Tại các tỉnh giáp Lào hiện tồn 15 xe chờ nhập và 9 xe chờ xuất tại cửa khẩu Cha Lo. Tại các tỉnh giáp Campuchia hiện tồn 36 xe tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và tồn 1 xe tại cửa khẩu chính Phước Tân.


Phan Đức