Lý do là các doanh nghiệp này không chấp hành nộp thuế theo quy định của pháp luật. Mặc dù đã nhiều lần đôn đốc nhưng đến nay, các công ty này còn nợ hàng trăm triệu đồng

L.M.T.