Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ vào các quy định hiện hành để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ.

Đồng thời, đơn vị cần kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan (nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập) phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để báo cáo, đề xuất Tổng cục xem xét ra quyết định thành lập kho ngoại quan

L.Hiệp