Trong đó, doanh thu từ công nghiệp phần mềm năm 2010 ước đạt 9.000 tỷ, tăng 73% so với năm 2009. Doanh thu từ công nghiệp phần cứng năm 2010 ước đạt 48.200 tỷ, tăng 40,28% so với năm 2009.

Hiện tại, thành phố có khoảng 29.000 nhân lực đang làm việc trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có khoảng 4.700 kỹ sư phần mềm làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Số doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước tại địa bàn thành phố cũng đã tăng lên 9.091 doanh nghiệp

PV