Theo quy định mới, việc thoái vốn được thực hiện trên nguyên tắc hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất. Đồng thời, DN phải trích lập bổ sung cho đủ dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính. Trong trường hợp nếu thỏa thuận không thành công, có thể đề nghị Tổng công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua lại trong thời hạn 60 ngày.

Quy định này được xem là một bước tiến lớn của cơ quan quản lý khi lần đầu cho phép DNNN được thoái vốn dưới mệnh giá và giá trị sổ sách - vốn được xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình cổ phần hóa DNNN hiện nay

H.T.