Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trong tháng 4/2014, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định pháp quy hóa Nghị quyết số 15/NQ - CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN. Trong quý III/2014, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, thành công ty cổ phần khi cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Đồng thời hướng dẫn, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc về tài chính trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các phương án cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và phê duyệt các DN 100% vốn Nhà nước thuộc diện cổ phần hóa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành phần việc được giao trong quá trình tái cơ cấu với từng công việc cụ thể. Với các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trực thuộc thuộc diện cổ phần hóa đúng lộ trình đã được phê duyệt; quyết định phương án cổ phần hóa các DN thuộc thẩm quyền đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức chỉ đạo có kết quả thực tế cổ phần hóa, giảm, thoái vốn Nhà nước tại DN theo phương án đã được phê duyệt. Đáng chú ý, chỉ thị cũng nêu rõ, đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN.

Theo đó, Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt sẽ “xử lý nghiêm về hành chính đối với lãnh đạo DN không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành DN”, chỉ thị nhấn mạnh

PV