Những nội dung thông tin phải công khai tối thiểu gồm: Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cho tất cả các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp; Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông; các bản kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ theo quy định; địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng... Thông tư sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 10/5

H.T.