Giá cước dịch vụ đối với người sử dụng được xác định theo quan hệ cung cầu trên thị trường. Ảnh: VNE.

Theo Thông tư số 02/2007/TT-BTTT của Bộ Thông tin - Truyền thông, các doanh nghiệp (DN) được chủ động trong việc điều chỉnh cước dịch vụ của mình, tạo sự công bằng cũng như sự cạnh tranh lành mạnh cho các DN bưu chính viễn thông (BCVT).

Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của các DN cung cấp dịch vụ BCVT. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước có thể áp dụng hình thức quản lý khác nhau đối với giá cước giữa các DN cung cấp dịch vụ nhằm khuyến khích DN mới tham gia thị trường.

Giá cước dịch vụ BCVT đối với người sử dụng được xác định theo quan hệ cung cầu trên thị trường và tương quan phù hợp với mức giá cước dịch vụ cùng loại của các nước trong khu vực và trên thế giới.

“Giá cước các loại dịch vụ này sẽ giảm dần, tiến tới không bù chéo giá cước giữa các dịch vụ. Từng bước điều chỉnh giá cước các dịch vụ hiện còn thấp hơn giá thành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các DN BCVT trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế”.

DN BCVT có quyền quyết định giá cước các dịch vụ BCVT do DN cung cấp theo đúng khung, hoặc giới hạn giá cước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, trừ những dịch vụ thuộc danh mục do nhà nước quy định giá cước.

Đối với các dịch vụ quản lý theo hình thức đăng ký giá cước, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký giá cước của DN, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ có văn bản thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ. Nếu được chấp nhận, DN tự ban hành quyết định giá cước trong phạm vi mức cước đã đăng ký.

Đối với giá cước kết nối giữa các DN, các DN xây dựng phương án giá cước kết nối, hoặc Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ yêu cầu các DN tham gia kết nối xây dựng phương án giá cước kết nối, trình Bộ xem xét, thẩm định và ra quyết định ban hành.

Giá cước thanh toán quốc tế giữa các DN cung cấp dịch vụ BCVT quốc tế của Việt Nam với các DN nước ngoài được quản lý theo hình thức báo giá. Các DN cung cấp dịch vụ trực tiếp đàm phán, thỏa thuận giá cước thanh toán quốc tế và ký hợp đồng thanh toán quốc tế với các DN nước ngoài

A.T.