Theo thông tư này, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% (sau đây gọi là doanh nghiệp Nhà nước - DNNN) theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và không phải là TCTD phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho TCTD được phép theo quy định.

Nguồn ngoại tệ phải bán cho các TCTD gồm: Ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn của DNNN gửi tại TCTD tại thời điểm ngày 1/7 và ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của DNNN cũng phát sinh từ ngày 1/7.

Trong trường hợp nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp trong tháng của DNNN lớn hơn số ngoại tệ thu được và số dư tài khoản tiền gửi ngoại tệ hiện có, tổ chức có quyền mua số ngoại tệ còn thiếu từ TCTD trên cơ sở xuất trình tài liệu, chứng từ hợp lệ

H.T.