Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Công an - Bộ Tư Pháp vừa ban hành Thông tư số 8/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (CTTC).

Theo Thông tư này, Công ty CTTC có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê khi bên thuê không thanh toán được số tiền thuê còn lại, sau khi công ty đã có thông báo tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn do bên thuê không trả tiền thuê theo thỏa thuận, vi phạm các điều khoản của hợp đồng CTTC, bị giải thể hay phá sản, người bảo lãnh bị giải thể hay phá sản...

Bên cho thuê có quyền thu hồi ngay tài sản cho thuê khi có đủ các điều kiện nêu trên mà không cần chờ có phán quyết của Tòa án và yêu cầu bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ tiền thuê chưa trả theo hợp đồng.

Trước khi tổ chức thu hồi tài sản cho thuê, công ty CTTC phải gửi văn bản yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tới bên thuê, UBND và cơ quan Công an cấp xã có tài sản cho thuê.

Nếu tài sản thu hồi là phương tiện giao thông vận tải, thì công ty CTTC còn phải gửi văn bản yêu cầu thu hồi tài sản tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký phương tiện giao thông vận tải và cơ quan có thẩm quyền nơi tài sản cho thuê đang hoạt động để hỗ trợ việc thu hồi.

Sau khi thu hồi tài sản cho thuê, trong thời gian tối đa 60 ngày, công ty CTTC phải xử lý xong tài sản theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các  bên. Nếu không có thỏa thuận hoặc không xử lý được tài sản theo thỏa thuận thì công ty được xử lý tài sản theo một trong các hình thức, như bán tài sản cho thuê, cho bên thuê khác thuê tiếp, công ty trực tiếp sử dụng, tái xuất tài sản cho thuê và các hình thức khác không trái quy định của pháp luật

A. T.