Tính đến ngày 1/7/2011, cả nước có 9.071 xã, nông thôn có 15,3 triệu hộ với xấp xỉ 32 triệu người trong độ tuổi lao động... Tính đến ngày 1/7/2011, cả nước đã có 9.054 xã có điện lưới đạt 99,8%; 8.944 xã có đường ôtô đến trụ sở UBND xã đạt 98,6%; 73,6% tổng số xã có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; 99,5% xã có trường tiểu học, hệ thống cơ sở y tế, trạm y tế đạt 99,5%…

Thu Thúy