Thống đốc NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đảm bảo thanh khoản, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, các nhu cầu thanh toán trong những tháng cuối năm 2013.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét cơ cấu các khoản vay trên cơ sở đánh giá các biện pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo thời hạn cho vay đối với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay, nhưng không nhằm mục đích che giấu nợ xấu của tổ chức tín dụng, che giấu thực trạng sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính không lành mạnh của khách hàng vay…

L.T.