Theo đó, chương trình sẽ tăng cường huy động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Các lĩnh vực ưu tiên kêu gọi viện trợ gồm: Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; y tế; giáo dục và đào tạo; đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường; khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; văn hóa, thể thao; ứng phó với biến đổi khí hậu; ưu tiên các tỉnh nghèo, các tỉnh miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

L.Hiệp